Corona verzachtende maatregelen

Ontegenzeggelijk heeft het Coronavirus ook gevolgen voor uw bedrijfsvoering als ondernemer. Welke zaken vragen per direct uw aandacht? In deze moeilijke tijden staan wij als adviseur naast u en helpen u graag waar mogelijk.  

Onderstaand een aantal belangrijke tips:

De verruimde borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) versneld open

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open gegaan. Vandaag is  besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien is de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging nog verder verruimd en ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Uitstel van belastingbetaling

Dreigt u als ondernemer in liquiditeitsproblemen te komen, dan is er de mogelijkheid de belastingdienst te verzoeken om bijzonder uitstel van betaling van:

·        Inkomstenbelasting

·        Vennootschapsbelasting

·        Omzetbelasting

·        Loonbelasting

Hiervoor geldt als voorwaarde dat u als ondernemer schriftelijk motiveert dat u door het coronavirus in de problemen bent gekomen.  De belastingdienst heeft vandaag uitgelegd hoe dit werkt:

Het verzoek moet een verklaring van een derde deskundige bevatten. Daarin moet worden aangetoond dat er sprake is van op dit moment werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen van tijdelijke aard. Er moet ook uit blijken dat de klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost en ten slotte moet ook blijken dat de onderneming levensvatbaar is. Als uw adviseur treden wij graag op als derde deskundige.

Na insturen wordt het verzoek beoordeeld door de fiscus. Totdat een besluit is genomen, worden invorderingen aangehouden. In voorkomende gevallen draait de Belastingdienst een eventuele verzuimboete terug. Verzoeken om uitstel van betaling kunnen (met motivatie en derdenverklaring) worden gestuurd naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Wij kennen uw situatie als geen ander en kunnen u verder helpen dit verzoek zo spoedig mogelijk in te dienen.

Bijstellen voorlopige belastingaanslag IB/VPB 2020

Wellicht is nu reeds duidelijk dat de voorlopige aanslag 2020 te hoog is vastgesteld? Onderneem actie door de belastingdienst te verzoeken deze aanslag te verlagen. Dit is op uw verzoek snel en eenvoudig te regelen.

Tijdige melding betalingsonmacht

Indien uw onderneming de verschuldigde loonbelasting, omzetbelasting of pensioenpremie niet tijdig kan voldoen, dan is het raadzaam een melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Wordt geen of niet tijdig de betalingsonmacht gemeld, dan bent u in beginsel in privé hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde loonheffingen, omzetbelasting en pensioenpremie. Dit ongeacht of het niet kunnen betalen van de loonbelasting en omzetbelasting u verwijtbaar is.

Een tijdige melding van betalingsonmacht vindt plaats binnen 14 dagen nadat de loonbelasting, omzetbelasting of pensioenpremie verschuldigd is.

Wij adviseren u geen verplichtingen aan te gaan die u niet kunt nakomen, want dit kan leiden tot privéaansprakelijkheid.

Aanvraag werktijdverkorting

Werktijdverkorting en WW-uitkering bij werktijdverkorting is voor ondernemers dé oplossing bij tijdelijke omzetdaling wegens het coronavirus. U doet er verstandig aan daar niet te lang mee te wachten en dit – indien noodzakelijk – nu te regelen. Omzetten kunnen tijdelijk immers drastisch teruglopen! Het voorkomt ook dat uw goed opgeleide werknemers moeten laten afvloeien naar bijvoorbeeld uw concurrent.

Welke voorwaarden gelden:

1.     Er moeten buitengewone omstandigheden (calamiteiten) zoals het coronavirus, worden aangetoond die niet tot het normale ondernemersrisico behoren. Dus geen economische omstandigheden;

2.     Er moet uiteraard ook een directe relatie bestaan tussen de aangevoerde oorzaak (de corona-uitbraak) en de werkvermindering, bijv. door het coronavirus zijn de vrachtopdrachten drastisch gedaald waardoor er minder werk is bij de vrachtafhandeling;

3.     De werkvermindering moet naar verwachting ten hoogste 24 weken beslaan. De verwachting is wel dat over een half jaar – in de zomer – het coronavirus enorm is afgezwakt en de wereldhandel zich weer heeft hersteld.

Op dit moment zijn 394 aanvragen voor werktijdverkorting toegewezen. In totaal betreft dit 4.955 werknemers. 158 aanvragen zijn afgewezen en 1.877 aanvragen moeten nog behandeld worden (cijfers 12 maart 2020, bron: SZW).

Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen!